ועדות אתיקה

אחראי ליושרה במחקר – פרופ' וויין קפלן, המשנה לנשיא למחקר