25/10/2012

נוהל השימוש בכספי המענקים מקרנות פנים טכניוניות

קרנות מנל"מ

התקציב ינוהל בדולר ארה"ב.משך זמן המחקר לשימוש בתקציב מחקר מקרנות מנל"מ הוא שנתיים אלא אם ינתן אישור להארכת התקופה.

כספי המענקים מקרנות המנל"מ מיועדים, בעיקר, למטרות הבאות:

 • תשלום עבור העסקת כח-אדם במחקר (לא לעובד טכניון/מוסד עבור שעות נוספות).
 • השתתפות בהשלמת מנות מילגה שאושרו ע"י ביה"ס ללימודי מוסמכים
 • רכישת ציוד לא אזיל למחקר (מיכשור למעבדה, מחשב: חומרה ותוכנה, וכו').
 • רכישת ציוד אזיל למחקר (חומרי מעבדה, כימיקלים וכו').

 • ספרות מיקצועית (לא מילוני עזר ממוחשבים). כל ספר חייב להרשם בספרית הטכניון.

 • עריכת סקרי ספרות.

 • הוצאות פרסום מאמרים

 • תשלום עבור שימוש בציוד קיים (מיקרוסקופ-אלקטרונים וכו').

 • נסיעות בארץ לצורכי מחקר (בתחבורה ציבורית בלבד).

 • השתתפות בהוצאות סיוע בהכנת הצעות מחקר באמצעות "מחשבה חופשית".

 •  הוצאות אירוח (מכל סוג שהוא) לא תאושרנה – מקרים חריגים של מחקרים משותפים עם חוקר/ים מחו"ל יובאו מראש לאישור המנל"מ.

 • מחשב נייד – עפ"י ניהול תקציבים מענקים מקרנות פנים, ניתן לרכוש מחשב נייד כל שנתיים. מקרים חריגים יובאו לאישור המשנה לנשיא למחקר

לא מאושרות הוצאות בסעיפים הבאים:

 • הוצאות שוטפות של חבר הסגל כגון: הוצ' טלפון, פקס, הוצ' משרד, שימוש ב – Dial Back, זמן מחשב וכו'
 • תשלום לחוקר ראשי
 • שכר למשתלמים
 • נסיעות בארץ (פרט לתחבורה ציבורית לצרכי מחקר בלבד)
 • נסיעות בחו"ל ולחו"ל
 • דמי חבר לאגודות
 • דמי השתתפות בכנסים
 • ריהוט וציוד משרדי (כולל תחזוקה ותיקון)
 • תחזוקת ציוד כגון: ביטוחי ציוד שונים, טונר למדפסת וכו'

לא תאושרנה הוצאות עבור רכישות כגון: מצלמה דיגיטלית, מחשב כף-יד וכו'.

מקרים חריגים יובאו מראש לאישור המנל"מ

 

במסגרת מענקי בונוס למחקר (מס' מממן 905013)
תאושרנה הוצאות משרדיות שונות במסגרת הסבירות עד 20% מסכום המענק.
הוצאות כגון: ADSL, תחזוקת ציוד, ביטוחי ציוד שונים, טונר למדפסת וכו'. מקרים חריגים יש להביא מראש לאישור המנל"מ.

 

נוהלי השימוש בכספי קתדראות CDC (קתדראות לצעירים) ומענקים "מרצה ע"ש"

התקציב ינוהל בדולר ארה"ב.
כספי מענק מחקר ניתנים לניצול עבור:

 • העסקת כח-אדם במחקר
 • רכישת ציוד וחומרים
 • ספרות מקצועית לצרכי מחקר
 • עריכת סקרי ספרות
 • השתתפות בהשלמת מנות מילגה שאושרו ע"י ביה"ס ללימודי מוסמכים
 • התקנה ושימוש ADSL
 • תשלום דמי חבר באגודות מקצועיות
 • נסיעות לקשרי מדע ודמי השתתפות בכנסים.
 • השתתפות בהוצאות סיוע בהכנת הצעות מחקר באמצעות "מחשבה חופשית"
 • מחשב נייד – עפ"י ניהול תקציבים מענקים מקרנות פנים, ניתן לרכוש מחשב נייד כל שנתיים. מקרים חריגים יובאו לאישור המשנה לנשיא למחקר

כל הוצאה אחרת הקשורה בפעילות המחקרית של מחזיק הקתדרא תובא מראש לאישור המנל"מ.

 

קרן הנשיא (מס' מממן 905150)

א. ייעודם של כספי המענקים מקרן הנשיא כלהן:

 • תשלום עבור העסקת כח-אדם במחקר (לא לעובד טכניון/מוסד עבור שעות נוספות)
 • רכישת ציוד לא אזיל למחקר (מיכשור למעבדה, מחשב: חומרה ותוכנה, וכו')
 • רכישת ציוד אזיל למחקר (חומרי מעבדה, כימיקלים וכו')
 • ספרות מקצועית (לא מילוני עזר ממוחשבים). כל ספר חייב להרשם בספרית הטכניון
 • עריכת סקרי ספרות
 • הוצאות פרסום מאמרים
 • תשלום עבור שימוש בציוד קיים (מיקרוסקופ-אלקטרונים וכו')
 • דמי חבר לאגודות
 • דמי השתתפות בכנסים
 • נסיעות בארץ לצורכי מחקר (בתחבורה ציבורית בלבד)
 • הוצאות ADSL
 • השתתפות בהשלמת מנות מילגה שאושרו ע"י דיקן לימודי מוסמכים
 • השתתפות בהוצאות סיוע בהכנת הצעות מחקר באמצעות "מחשבה חופשית"

ב. הוצאות מיוחדות באישור המנל"מ:

 • הוצאות אירוח של חוקרים מחו"ל במחקרים משותפים יובאו מראש לאישור המנל"מ
 • מחשב נייד – עפ"י ניהול תקציבים מענקים מקרנות פנים, ניתן לרכוש מחשב נייד כל 3 שנים . מקרים חריגים יובאו לאישור המשנה לנשיא למחקר
 • נסיעות לחו"ל – כיסוי הוצאות עבור השתתפות בכנסים מדעיים בהם החוקר מציג את תוצאות עבודתו (יש לצרף לטופס הבקשה לנסיעה לחו"ל, מסמך המעיד על השתתפות בכנס)
 • הוצאות משרדיות שונות במסגרת הסבירות עד 20% מסכום המענק. (תחזוקת ציוד כגון:ביטוחי ציוד שונים, טונר למדפסת וכו'. מקרים חריגים יש להביא מראש לאישור המנל"מ

ג. לא מאושרות הוצאות בסעיפים הבאים:

 • תשלום לחוקר ראשי
 • שכר למשתלמים
 • נסיעות בארץ (פרט לתחבורה ציבורית לצרכי מחקר בלבד)
 • ריהוט משרדי